LYS Tarih Notları

LYS’de daha çok Tarih neti yapabilmeniz için sizlere Tarih Notları hazırladık. Notlar bütün sınavların analizi üzerine hazırlanmıştır.

25 Mart 2015 - Çarşamba 8.459 kez okundu

LYS’de daha çok Tarih neti yapabilmeniz için sizlere Tarih Notları hazırladık. Notlar bütün sınavların analizi üzerine hazırlanmıştır.  Eğer özel tarih notlarını istiyorsanız. E-mail adresinizle yorum yapınız. Biz özel Tarih Notlarını mail adresinize ileteceğiz.

 • İlk resim ve heykel yontma taş devrinde(Paleolitik devir-eskitaş devri )yapılmaya başlanmıştır.
 • Ateş ilk defa yontma taş devrinde(Paleolitik devir-eskitaş devri )bulundu.
 • İnsanlar ilk defa yerleşik hayata (köy kültürü) cilalı taş(neolitik-yenitaş devri) devrinde geçtiler.
 • İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi Konya-Çatalhöyük’tür.
 • Dünya tarihinde ilk kez tarımsal faaliyetler Diyarbakır-Çayönü’nde başlamıştır.
 • İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş (neolitik-yenitaş devri) devrinde öğrendiler.
 • İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş (neolitik-yenitaş devri) devrinde başladılar.
 • İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.
 • İlk bulunan maden bakırdır.Sonra ALTIN ve gümüştür.
 • İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.
 • Anadolu’da ilk yazılı belgeler Kayseri-Kültepe’de Karum adı verilen pazar yerinde bulunan(Asurlulara ait) ticari ve hukuki belgelerdir.
 • Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.
 • Anadolu’da tımar sistemini ilk kez uygulayan Hititler’dir.
 • İlk tarih yazıcılığını(Anallar-yıllıklar) Hititler yapmıştır.
 • Anadolu’daki ilk siyasi birlik Hititler’dir.
 • Tarihte ilk defa meclisi Hititler kurmuştur.(Pankuş meclisi)
 • İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları Hititlere aittir.
 • Fabl türünü(hayvan hikayeleri)ilk kez ortaya çıkaran FRİGYALILAR olmuştur.
 • Parayı icad eden LİDYALILAR ‘dır.
 • Kral Yolu Lidyalılar tarafından kurulmuştur.
 • İlk sosyal örgütlenme maden devrinde Mezopotamya’daki Sümerler tarafından gerçekleştirirdi.
 • İlk şehir devletleri ve ilk büyük devletler Tunç devrinde kuruldu.
 • Tarihte ilk defa Ay esaslı takvimi Sümerler kullanmıştır.
 • Mezopatamya’daki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.
 • İlk yazıyı (Çivi Yazısı) icad eden Sümerler’dir.
 • İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir (Urugakina kanunları-M.Ö.2375).
 • İlk hukuk devleti Sümerler’dir.
 • Sümer mimarisinin en önemli eserleri Zigguratlar’dır.
 • Gılgamış,Yaradılış ve Tufan destanları Sümerlere aittir.
 • Aritmetik ve Geometri’nin temelini Sümerler atmıştır.
 • İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu.
 • Tarihte ilk olarak Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender’in Asya seferine çıkmasıdır.(Helenistik Medeniyet)
 • İlk kez doğu-batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden olmuştur.
 • İlk parayı Lidyalılar kullandı.(M.Ö. 700)
 • İlk anayasayı Babiller yazmıştır.İlk kanun kitabını Babiller yazmıştır.(Hammurabi Kanunları)
 • Din işleri ve devlet işlerini birbirinden ayırarak mutlak krallık sisteminin temelini atan Hammurabi olmuştur.
 • Tarihte ilk atlı birlikleri kuran Asurlular olmuştur.
 • Tarihte ilk defa Güneş yılı esaslı takvimi Mısırlılar kullanmıştır.
 • Miladi takvime katkılarından dolayı Jülyen(imparator Julius Casear),Gregoryen (Papa XIII.Gregorius) takvimi de denilmektedir.
 • Tarihte ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması’dır.(M.Ö.1280 Mısırlılar-Hititler arasında)
 • İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlılar bulmuştur.
 • İlk defa tıp ve mumyacığı Mısırlılar geliştirmiştir.
 • Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanmaya başlanmıştır.
 • İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan, daireyi 360 dereceye bölen Mısırlılardır.
 • Tarım ile ilk defa Mısırlılar uğraşmışlardır.
 • Tarihte ilk defa TİCARET kolonilerini İyonyalılar kurmuştur.
 • İlk modern tarih yunan medeniyetinde Heredot tarafından yazıldı.
 • İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.
 • Tarihte ilk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.
 • Tarihte ilk denizciler Fenikelilerdir.
 • Tarihte ilk camı bulan-yapan Fenikelilerdir.
 • Kast Örgütü Hint medeniyetinde görülmüştür.
 • Tek tanrı inancı ilk kez İbraniler’de görülmüştür.(Musevilik)
 • İlyada ve Odessa destanları Yunan medeniyetinde Homeros tarafından yazılmıştır.
 • Girit medeniyetine ait en önemli eser Knossos Sarayı’dır.
 • Olimpiyat oyunları ilk kez Yunan medeniyeti tarafından düzenlenmiştir.(M.Ö.776)
 • Modern tıbbın kurucusu ve ilk reçeteyi yazan Hipokrat’tır.
 • Tarihte ilk basın yayın hayatını Romalılar çıkartıkları günlüklerle başlattılar.
 • İlkçağ’ın en büyük imparatorluğu Roma İmparatorluğu’dur.
 • Oniki Levha Kanunları Roma İmparatorluğuna aittir.
 • Parşömen kağıdını icad eden ve Asklepion Sağlık Merkezi’ni kuran Bergama Krallığı’dır.
 • Aspendos Tiyatrosu Roma İmp.’na aittir.
 • Ayasofya’nın temelini atan(532-539) Bizans İmparatorluğu’dur.
 • İslamiyet’ten önce Türkler tarafından kullanılan ve Türkler tarafından yapılan takvim 12 Hayvanlı Türk Takvimi’dir(Göktürkler)
 • Celali Takvim Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah döneminde yapılmıştır.
 • TÜRK-İSLAM TARİHİNDE İLKLER
 • Tarihte rol oynayan İLK Türk topluluğu İSKİTLER(SAKA)
 • Türklerin kurduğu İLK İmparatorluk HUN İmparatorluğu
 • Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.
 • Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.
 • Tarihte bütün Türk kavimleri İLK kez METEHAN döneminde bir bayrak altında toplandı.
 • Türklerde İLK devlet teşkilatı METEHAN tarafından kurulmuştur.
 • Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER
 • Orta Asya’dan Bizans’a İLK Türk Heyeti 568’de İSTEMİ YABGU tarafından gönderildi
 • Türk Tarihi ile ilgili İLK YAZILI belgeler ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler ORHUN YAZITLARI(Göktürk Kitabeleri)
 • Türklerde İLK posta teşkilatı GÖKTÜRKLER(Karahanlılar da posta teşkilatı kurmuştur)
 • Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK Türk devleti UYGURLAR
 • Türk Tarihinde İLK kez kent ve kasabalar kuran,mimari eserler yapan devlet UYGURLAR
 • Tarihte kurulan Türk devletleri içerisinde İLK kez kağıt ve matbaayı kullanan UYGURLAR
 • Tarihte İLK kez çağdaş matbaanın esasını oluşturan hareketli harf sistemini bulan UYGURLAR
 • İslamiyetin Doğu Avrupa’daki İLK temsilcisi İTİL BULGARLARI
 • Türk boyları içerisinde İLK madeni parayı kullanan TÜRGEŞLER(Baga Tarkan)
 • İstanbul’u İLK defa kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR
 • Mekkeli Müşriklerin baskısı sonucu Müslümanlar İLK kez Habeşistan’a göç etmişlerdir(615)
 • Hz.Muhammed(s.a.s)’e İLK vahiy 610 yılında geldi
 • Hz.Muhammed’in peygamberliğine inanan İLK Müslümanlar Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Zeyd ve Hz.Ali’dir.
 • İslam Devleti’nin temelleri İLK kez 622’de Medine’de atılmıştır.
 • Müslümanların Müşriklerle yaptıkları ve kazandıkları İLK savaş 624-BEDİR SAVAŞI
 • Müslümanların İLK yenilgisi 625-UHUD SAVAŞI
 • Mekkelilerin Müslümanları hukuken tanımış oldukları İLK olay 628-HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI
 • Müslümanlarla Bizans arasında yapılan İLK savaş 629-MUTE SAVAŞI
 • İLK İslam Halifesi HZ.EBUBEKİR
 • Kuran ayetleri İLK kez HZ.EBUBEKİR döneminde bir araya getirilmiştir.(Mushaf adı verilir.)
 • Müslümanlar İLK kez Hz.Ebubekir döneminde 634’te YERMÜK SAVAŞI’yla Bizans’a üstün gelmişlerdir.
 • İslam Tarihi’nde fethedilen yerlerin İLK kez YÖNETİM birimlerine ayrılması
 • Mali ve askeri amaçlı İLK Divan Teşkilatı’nın kurulması
 • İLK kez devlet hazinesi(Beytü’l-Mal)nin kurulması                                                  HZ.ÖMER
 • İLK adli teşkilatın kurulması-İLK kadıların tayini                                                    Dönemi’nde
 • İLK düzenli ordunun kurulması ve askerlerin deftere kaydedilmesi
 • İLK kez İKTA SİSTEMİ’nin uygulanması
 • Türklerle(Hazar Türkleri) Müslümanlar İLK kez karşılaştı.
 • İLK İslam donanması  Muaviye tarafından Suriye’de kuruldu.                              HZ.OSMAN
 • Bu donanma İLK seferini KIBRIS üzerine düzenledi.                                          Dönemi’nde
 • İslam Dünyası’nda İLK karışıklıklar başladı.
 • Halifelik İLK kez EMEVİLER döneminde saltanata dönüştürülmüştür.(Muaviye)
 • İLK İslam parası Emevi Halifesi ABDÜLMELİK döneminde bastırılmıştır.
 •  Arapça İLK kez Halife ABDÜLMELİK döneminde resmi dil ilan edilmiştir.
 • İslam Tarihi’nde ülke topraklarının İLK kez eyaletlere ayrılarak yönetilmesi EMEVİLER döneminde.
 • İslam Tarihi’nde İLK posta teşkilatı EMEVİLER döneminde kurulmuştur.
 • İslam Tarihi’nde İLK yüksek eğitim kurumu ABBASİLER döneminde Bağdat’ta kurulan BEYTÜ’L HİKME’dir.
 • İslam Dünyası’nın İLK medreseleri BEYTÜ’L HİKME(Abbasiler),KURTUBA MEDRESESİ(Endülüs Emevileri),SEMERKANT MEDRESESİ(Karahanlılar), NİZAMİYE MEDRESESİ(Dünyanın İLK üniversitesi sayılır.Büyük Selçuklu Devleti)
 • İslam Tarihi’nde İLK vezirlik kurumu ABBASİ Halifesi Mansur döneminde İran kökenli kişilerden şeçilerek kurulmuştur.
 • Türkler İLK kez ve ağırlıklı olarak Abbasi Halifesi MUTASIM döneminde devlet hizmetinde görev almışlar ve bu dönemde Türkler için Bağdat yakınlarında SAMARRA şehri kurulmuştur.
 • İslam Dünyası’nın İLK kez iki siyasi güç tarafından temsil edilmesi 756’da İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’nin kurulmasıyla olmuştur.( Fatımilerin de halife ünvanını kullanmaları Müslümanların siyasi yönden 3’e ayrıldığını gösterir.Abbasiler-Endülüs Emevileri-Fatımiler)
 • Endülüs Emevi Devleti İLK kez III.Abdurrahman zamanında(en parlak dönem)HALİFE ünvanını kullanmaya başladılar.
 • İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR(840-1212)
 • Türk-İslam kaynaşması İLK kez KARAHANLILAR döneminde olmuştur.
 • Türkçeyi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR
 • Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.
 • Dünya tarihinde İLK kez burslu öğrencilik sistemini bulan ve uygulayan KARAHANLILAR.
 • Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.
 • Türk İslam Edebiyatı’nin İLK örneği ve yönetim bilimi konusundaki İLK Türkçe eser Yusuf Has Hacip tarafından yazılan KUTADGU-BİLİG’dir.
 • İLK Türkçe Ansiklopedik sözlük ve dilbilgisi kitabı olan DİVAN-I LUGATİ’T TÜRK Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.
 • Tarihte SULTAN unvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.
 • Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.(17 sefer)
 • Türkler İLK defa İslamiyet’e 751-TALAS SAVAŞI’ndan sonra topluca girmeye başlamışlardır.
 • Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK, YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.
 • Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLARI devletidir.
 • Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan İLK savaş 1035-NESA SAVAŞI’dır.
 • Diğerleri 1038-SERAHS SAVAŞI ve 1040-DANDANAKAN SAVAŞI’dır.
 • Selçuklu Türkleri ile Bizans arasında yapılan İLK savaş 1048-PASİNLER savaşı.
 • Anadolu’nun Fethi için Bizans ile yapılan savaşlar;
 • *1048 Pasinler Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere aralandı(Tuğrul-Çağrı Bey dönemi)
 • *1071 Malazgirt Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.(Sultan Alp Arslan)
 • *1176 Miryokefalon Savaşı-Anadolu kesin olarak bir TÜRK YURDU olmuş ve Anadolu’ya artık Türk yurdu anlamına gelen TÜRKİYE denilmeye başlanmıştır.(II.Kılıç Arslan)
 • Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa TUĞRUL BEY tarafından kurulmuştur.
 • Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.
 • İLK defa İKTA SİSTEMİni Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.
 • Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.
 • Anadolu’ya İLK Türk akını 395-398 tarihleri arasında AVRUPA HUNLARI tarafından yapıldı.
 • Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beyliği 1072’de Erzurum merkez olanSALTUKLULAR’dır.Diğerleri;Danişmentliler,Mengücekliler,Çaka Beyliği,Artuklular
 • Anadolu da İLK MEDRESE DANİŞMENTLİLER tarafından NİKSAR’da kuruldu.
 • İLK Türk denizci beyliği ÇAKA BEY(Çaka Beyliği)
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin İLK başkenti İZNİK şehridir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin,Anadolu’daki İLK bayındırlık ve kurumsallaşma hareketleri Sultan I.MESUT döneminde başlamıştır.
 • Batı kaynaklarında Anadolu’nun İLK kez TÜRKİYE adı ile anılmaya başlanması Sultan I.MESUT’un II.Haçlı seferindeki başarısı ve Anadolu’nun güvenli bir Türk Yurdu olmasıyla gerçekleşmiştir.
 • Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur(1116-1155)
 • Anadolu’da İLK KERVANSARAYLAR II.Kılıç Arslan döneminde kurulmuştur.
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nde İLK MEDRESE II.KILIÇ ARSLAN tarafından KONYA ve AKSARAY’da kurulmuştur.
 • Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle İLK TİCARET ANTLAŞMASI yapıldı.
 • Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.
 • Ø Anadolu Selçuklu Devletinde İLK donanma ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.
 • İLK kez deniş aşırı seferler I.ALAADDİN KEYKUBAT döneminde Kırım’a düzenlenmiştir.
 • Anadolu da Türkçeyi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU MEHMET BEY(1277)
 • Kendilerini Anadolu Selçukluları’nın varisi kabul eden Karamanoğulları Beyliği ile Osmanoğulları Beyliği arasındaki İLK mücadeleler Osmanlı padişahı Sultan I.MURAT döneminde başlamıştır.
 • OSMANLI TARİHİ’NDE İLKLER
 • İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY(1281-1326)
 • Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.Daha sonra Bursa,İznik,Edirne ve İstanbul
 • Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ(1326-1362) zamanında olmuştur.
 • İLK Osmanlı veziri Orhan Bey’in kardeşi ALLADDİN ALİ PAŞA dır.
 • İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.
 • İLK düzenli ordu olan YAYA ve MÜSELLEM ORHAN BEY zamanında kuruldu.
 • İLK Medrese İZNİK te ORHAN BEY tarafından kurulan Süleyman Paşa Medresesi’dir(1331).
 • Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Bey döneminde 1353’te gerçekleşmiştir.
 • Osmanlıların Rumeli’deki ilk toprak parçası ve İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.
 • Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.(1345)
 • İLK ALTIN PARA FATİH zamanında bastırıldı.(Sultânî)
 • İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.
 • Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.
 • Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.
 • Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI ‘ında kullanıldı.(sesinden yararlanmak amacıyla)
 • Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur(1389)
 • İLK Osmanlı-Haçlı savaşı SIRPSINDIĞI SAVAŞI ‘dır.(1364)
 • İLK YENİÇERİ OCAĞI I.MURAT zamanında kuruldu(1362)
 • İstanbul İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuşatıldı.
 • Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.Son olarak ise;Yavuz Sultan Selim döneminde 1515’te Turnadağ Savaşı ile olmuştur.
 • Osmanlılara Orta Avrupa nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)
 • Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara Savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)
 • Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.(1402-1413)
 • İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.
 • İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.
 • Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II.MURAT olmuştur.
 • Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II.KOSOVA SAVAŞI’nda anladılar(1448)
 • Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA dır.
 • İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.
 • HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİ’nde kullanıldı.
 • İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.(Kanunâme-i Âli Osman)
 • Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.
 • İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.
 • Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.
 • İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle(1478) Osmanlı denetimine girmiştir.
 • İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA dır.
 • Dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II.BAYEZID zamanında yapılmıştır
 • İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN ‘ın Papaya sığınmasıdır.
 • Dünyada İLK standart kanun Kanunname-i İhtisab-ı Bursa (Bursa Belediyesi Kanunu), dünyanın ilk standart       kanunudur. Sulan II. Bayezid zamanında, 1502 yılında yürürlüğe giren kanun o   günün ilk, bugünün hala eskimemiş kanunudur.
 • Osmanlı Devleti-İran arasındaki İLK büyük savaş ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)
 • Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUZ SULTAN SELİM(1512-1520)dir.
 • Osmanlıların Kuzey Afrika’daki hakimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİ ile başlamıştır(1517)
 • YAVUZ’un Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle BAHARAT  TİCARET YOLU İLK defa Osmanlıların   denetimine girdi.
 • KANUNİ’nin Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.
 • Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)
 • Preveze Deniz Savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)
 • Kaptan-ı Derya ,Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.
 • Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)
 • İLK defa sefere çıkmayan  Padişah II.SELİM dir.
 • İlk defa İstanbul’da doğan,İstanbul’da ölen padişah II.SELİM dir.
 • Osmanlı Tarihi’nde İLK defa KANUN-U KADİM(Yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III.MURAT zamanında bozuldu.
 • İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması   kaldırıldı.
 • Osmanlı İmparatorluğu Avusturyaya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti.(1606)
 • Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN(II.OSMAN) dır.
 • Osmanlılarda İLK malî bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.
 • İLK Türk-İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)
 • Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen İLK VEZİR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA dır.
 • Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.
 • Osmanlıların  Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLAŞMASI dır.
 • Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.
 • Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASI(1718)’ndan sonra Avrupadan geri kaldığını anlamıştır.
 • Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİ’nde Avrupayı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
 • Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.
 • Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER(Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır(15.yy)
 • Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)
 • İLK kağıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.
 • İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİ’nde kuruldu.
 • Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.
 • İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendishanesi (Mühendishane-i Berri Hümayun)adıyla    I. MAHMUT tarafından kuruldu.
 • İLK defa KAPİTÜLASYON lar 1740 yılında Sultan I.Mahmut döneminde sürekli hale getirildi.
 • İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ile koparılmıştır.(1774)
 • Ruslar İLK kez 1774-KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI  ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.
 • Rusya ya İlk  kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI  ile verildi.
 • Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.
 • İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu NİZAM-I CEDİD ordusudur.(III.Selim)
 • Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.
 • İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)
 • NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.(1799).Bu savaş,Nizam-ı Cedit ordusunun ilk ve son başarısıdır.
 • Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI dır.
 • İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENED-İ İTTİFAK’la (1808) azalmıştır.
 • Osmanlı Devletinde yaşayan  azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile SIRP lara verildi.(1812)
 • Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazanan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)
 • Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI ile ortaya çıktı.(1833).
 • İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)
 • İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)
 • Nüfus sayımı İLK defa II. MAHMUT zamanında yapıldı.(1831)
 • Tımar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.
 • İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.
 • İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.
 • Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.
 • Ø Osmanlılarda İLK Posta Örgütü II.MAHMUT zamanında kuruldu.
 • İLK defa Tercüme Odası,Yabancı Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.
 • İLK defa yurt dışına öğrenci II.MAHMUT zamanında gönderildi.
 • Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II.MAHMUT zamanında yapıldı.
 • İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMANI ile tanımıştır(1839)
 • Osmanlılarda İLK kağıt PARA KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.
 • İLK demiryolu hattı 9 Eylül 1855 yılında İzmir-Turgutlu arasında demiryolu inşaatına başlanmıştı.
 • İLK telgraf hattı 9 Eylül 1855 yılında Edirne-Varna-Kırım arasında kuruldu. Kırım’dan İstanbul’a çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopol’un Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi.
 • Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİ(1839-1876)’nde çıkarıldı.
 • Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.(1856)
 • Osmanlı Devleti Kırım savaşından sonra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.
 • Osmanlı Devleti dışarıdan BORÇ  parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.
 • Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856-PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.
 • İLK TÜRK ANAYASASI olarak kabul edilen KANUN-I ESASİ,Sultan II.Abdülhamid döneminde Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak ilan edildi.
 • Osmanlı Devletinde halk,dolaylı olarak da olsa yönetime  İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı(1876)-(Mebusan Meclisi)
 • Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.
 • İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.
 • Türk tarihinde parti diktasıyla YÖNETİM  İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.
 • İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Bab-ı Ali Baskını)
 • Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.
 • Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.
 • I. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri’nin,Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaştıkları İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır.
 • İlk Türk uçağının uçuşu, Sultan Mehmed Reşad’ın 27 Nisan 1912 tarihindeki cülus töreninde yapılmıştır.
 • İNKILÂP TARİHİ
 • Türk Devleti’nin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Antlaşması ile ortaya çıkmıştır.
 • Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa fiilen ortadan kalkmıştır.
 • Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur.
 • İtilaf Devletlerinin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir.
 • İlk defa İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi Paris konferansında kararlaştırılmıştır.(18 Ocak 1919)
 • İlk kez ülkeye karşı saldırılara silahla karşılık koyma kararı İzmir Müdafa-i Hukuk Kongresinde kabul edilmiştir.
 • Kuva-yı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kuruldu.
 • Manda ve himaye fikri ilk defa Paris konferansından sonra itilaf devletleri tarafından ortaya atıldı.
 • İşgallere karşı ilk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyetidir.
 • İşgallere karşı ilk tepki protesto ve mitingler yolu ile oldu.
 • Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır.
 • Batıdaki cemiyeler ilk defa Balıkesir kongresinde birleştirilmiştir.
 • İlk defa Milli Mücadelenin hakları Uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol raporuyla ortaya çıkmıştır.
 • İşgallere karşı ilk direniş Güney cephesinde Fransızlara karşı oldu.
 • Vatanın kurtarılması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı ilk defa Amasya genelgesinde belirlenmiştir.
 • İlk defa bir heyetin kurulmasına(Temsil Heyeti)Amasya genelgesinde karar verilmiştir.
 • Kurtuluş Savaşının gerekçesi,yönetimi ve amacı ilk defa Amasya genelgesinde belirtilmiştir.
 • Türk Milletine Milli Egemenliğine eline alması amacıyla ilk defa Amasya genelgesinde çağrıda bulunuldu.
 • Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya genelgesidir.
 • Amasya genelgesi ilk defa Askeri ve Mülki erkana duyurulmuştur.
 • Havza ve Amasya’da yayınlanan tamimlere halkın  gösterdiği ilk olumlu tepki protesto ve mitinglerdir.
 • Osmanlı Devletinin Türk Milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya genelgesinde kamuoyuna duyuruldu.
 • Amasya genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirisidir.
 • M. Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş Temsil Heyeti(Hey’et-i Temsiliye)dir.
 • Manda ve Himaye kabul edilemez,maddesiyle ilk defa Milli Egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğine Erzurum Kongresinde karar verilmiştir.
 • Temsil Heyetinin kurulmasına ilk defa Amasya genelgesinde karar verilmiştir.
 • İlk defa Kuva-yı Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır.
 • Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı ilk siyasi teşekkül Sivas kongresidir.
 • Kurulacak olan yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum kongresinde atılmıştır.
 • Kurtuluş savaşı sırasında ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleşmesine ilk defa Erzurum kongresinde karar verilmiştir.
 • İlk kez bölgesel bir temsil heyeti Erzurum kongresinde oluşturulmuştur.
 • İlk defa hükümet kurma fikri Erzurum kongresinde ortaya atılmıştır.
 • Vatanın bütününü ilgilendiren kararlar ilk kez Erzurum kongresinde alınmıştır.
 • İlk defa Milli bir temsil heyetinin kurulması Sivas kongresinde gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal örgütlenmenin tüm yurdu kapsayacak şekilde ele alınması ilk defa Sivas kongresinde gerçekleşmiştir.
 • Kapitülasyonlara ilk tepki Misak-ı Milli de olmuştur.
 • İlk meclis 23 Nisan 1920 de açıldı.
 • İlk meclis ve hükümet başkanı Mustafa Kemal’dir.
 • İlk Anayasa(Teşkilât-ı Esasiye) 21 Ocak 1921 de kabul edildi.
 • İlk TBMM Hükümetin meclis üyeleri arasında seçilmiştir.
 • İlk yasaları TBMM çıkardı.
 • TBMM Hükümetinin ayaklanmalara karşı aldığı ilk önlem, Hiyanet-i Vataniye kanunu çıkarmasıdır.
 • Amasya görüşmesi ile İstanbul hükümeti,Milli Mücadeleyi ilk defa resmen tanımıştır.
 • TBMM‘nin ilk askeri başarısı doğuda Ermenilerle yapılan savaş,İlk siyasi başarısı ise;yine Ermenilerle imzalanan Gümrü Antlaşmasıdır.
 • Düzenli ordu birliklerinin ilk savaşı Yunanlılarla yapılan I.İnönü Savaşı’dır.
 • TBMM Hükümetini ilk defa tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran devlet Afganistan’dır.
 • I.İnönü savaşından sonra TBMM İlk defa bir Avrupa devleti olan Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nı imzaladı(16 Mart 1921).Yine bu antlaşma ile ilk defa bir Avrupa Devleti Misak-ı Milliyi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılması kabul edildi.
 • Doğu sınırımız ilk defa Kars Antlaşmasıyla kesin olarak belirlendi.(13 Ekim 1921)
 • TBMM Hükümeti ile ilk Antlaşma imzalayan İtilaf devleti Fransa’dır.(Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921)
 • Güney sınırımız ilk defa Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşmasıyla belirlenmişlerdir.
 • Kahramanlık ünvanı alan ilk şehir MARAŞ’ tır.(Kahramanmaraş)
 • Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır.
 • Kütahya-Eskişehir savaşları,Kurtuluş Savaşının ilk ve son yenilgisidir.
 • Mustafa Kemal ilk defa Eskişehir-Kütahya Savaşından sonra TBMM tarafından başkomutanlığa getirilmiştir.
 • Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşı’dır.
 • Yunan ordusu ilk defa Sakarya Savaşından sonra savunmaya,Türk ordusu ise ilk defa savunmadan taaruza geçmiştir
 • TBMM Ordularının ilk taarruz harekatı Büyük Taarruzdur.
 • YORUMLAR

 1. orhan toprak

  25 Mart 2015 at 22:33

  Ben de istiyorum

  (1)
 2. elif tugce

  26 Mart 2015 at 02:33

  tesekkurler

  (1)
 3. Müslüm

  26 Mart 2015 at 12:47

  Çok güzel notlarınız varmış sorun olmazsa gönderebilirmisiniz

  (1)
 4. ferhat

  25 Mart 2015 at 20:46

  Notlari alabilirmiym bende

  (0)
  • mert

   25 Mart 2015 at 21:48

   Bende almak isterim.

   (0)
  • okanacar

   25 Mart 2015 at 23:11

   Çok güzel bende istiyorum

   (0)
  • fatma mutlu

   26 Mart 2015 at 00:55

   bana da iletirseniz memnun olurum. teşekkürler.

   (0)
  • Büşra

   26 Mart 2015 at 13:45

   Merhaba bende notlardan rica edebilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim.İyi günler

   (0)
  • abdullah

   26 Mart 2015 at 22:30

   Hocam çok iyi bir çalışma olmuş emeğinize sağlık bana da gönderirseniz çok sevinirim

   (0)
 5. Hüseyin

  25 Mart 2015 at 20:47

  Cok basarili, tesekkur ederim

  (0)
 6. Ali

  25 Mart 2015 at 20:47

  Biraz incelediğim kadarıyla güzel ve özet bilgiler, mail adresime gönderirseniz daha detaylı inceleyip yorum yapacagım

  (0)
 7. bet

  25 Mart 2015 at 20:52

  Teşekkürler

  (0)
 8. Mert

  25 Mart 2015 at 21:01

  Harikalar ! Emeginize saglik . Mail ime de atarsaniz cok sevinirim 🙂

  (0)
 9. özlem

  25 Mart 2015 at 21:01

  Şimdiden teşekkürler

  (0)
 10. Doğuş

  25 Mart 2015 at 21:07

  Elinize sağlık reis.

  (0)
 11. elvan

  25 Mart 2015 at 21:08

  Cok iyi emeginize saglik rica etsem mailime de atabilir misiniz? Simdiden tesekkurler 🙂

  (0)
 12. #

  25 Mart 2015 at 21:17

  Emeğinize saglık Mail atarsan sevinirim

  (0)
 13. hülya

  25 Mart 2015 at 21:25

  Emeğinize sağlik.Rica etsem bana da gönderebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.

  (0)
 14. engin erdoğmuş

  25 Mart 2015 at 21:36

  notlarınızı ben de alabilir miyim??

  (0)
 15. h.kübra

  25 Mart 2015 at 21:41

  notlarınızı çok beğendim ve bende istiyorum.(düzeltme)

  (0)
 16. Kübra

  25 Mart 2015 at 21:45

  Güzel notlar. Teşekkür ederiz

  (0)
 17. kenan kaptan

  25 Mart 2015 at 21:47

  Çok güzel mail olarak atabilirseniz

  (0)
 18. fulya

  25 Mart 2015 at 21:48

  Notları gönderebilir misiniz

  (0)
 19. meraysn

  25 Mart 2015 at 21:54

  Tesekurler

  (0)
 20. Merve

  25 Mart 2015 at 22:03

  Mail adresime yollarsaniz sevinirim:)

  (0)
 21. Azad

  25 Mart 2015 at 22:05

  notlardan alabilir miyim acaba ?

  (0)
 22. serkan

  25 Mart 2015 at 22:06

  Bende isterim

  (0)
 23. esra

  25 Mart 2015 at 22:13

  ben de alabilir miyim notlarınızı

  (0)
 24. kadir

  25 Mart 2015 at 22:14

  Notlar super banada gönderirseniz memnun olurum.

  (0)
 25. mehmet

  25 Mart 2015 at 22:16

  Rica etsem bana da yollar misiniz

  (0)
 26. Murat

  25 Mart 2015 at 22:23

  Gönderirseniz çok sevinirim

  (0)
  • ayşe

   26 Mart 2015 at 08:24

   bana da lütfen

   (0)
 27. Pareto

  25 Mart 2015 at 22:33

  Bende rica edebilir miyim☺️

  (0)
 28. orhan toprak

  25 Mart 2015 at 22:34

  Guzel

  (0)
 29. eran

  25 Mart 2015 at 22:36

  emeğinize sağlık

  (0)
 30. İlkay

  25 Mart 2015 at 22:37

  Gönderirseniz memnun olurum

  (0)
 31. Ramm

  25 Mart 2015 at 22:40

  Kardeşim kaynak çok iyi emeğinize sağlık

  (0)
 32. eran

  25 Mart 2015 at 22:41

  gönderebilir misiniz bana da

  (0)
 33. dilek

  25 Mart 2015 at 22:43

  Notlar güzele benziyor emeğinize sağlık

  (0)
 34. kadir

  25 Mart 2015 at 22:44

  bnde istioyrm

  (0)
 35. hakkı

  25 Mart 2015 at 22:45

  rica etsem bana da yollarmisiniz

  (0)
 36. mahir

  25 Mart 2015 at 22:51

  Bana da gönderir misiniz ?

  (0)
 37. oguzhan

  25 Mart 2015 at 22:53

  Elinize sağlık bende alabilirmiyim

  (0)
 38. fatma

  25 Mart 2015 at 22:53

  Çok güzel emeğinize teşekkürler

  (0)
 39. hayat

  25 Mart 2015 at 22:53

  Bende alabilir miyim notlari

  (0)
 40. ali demir

  25 Mart 2015 at 23:03

  Güzel bir çalışmaya olmuş.

  (0)
 41. serkan sarar

  25 Mart 2015 at 23:06

  Serkansarar.ss@gmail.com banada atarsaniz cok sevinirim

  (0)
 42. caner

  25 Mart 2015 at 23:10

  Mailime atarmısınız ?

  (0)
 43. Necip

  25 Mart 2015 at 23:18

  Bana da iletirseniz memnun olurum.

  (0)
 44. Murat Öksüzoğlu

  25 Mart 2015 at 23:21

  Banada yollarmisiniz lutfen

  (0)
 45. Aykut

  25 Mart 2015 at 23:25

  bana da yollarsanız sevınırım

  (0)
 46. numan

  25 Mart 2015 at 23:28

  guzelmis emeginize saglik..
  notlari sabirsizlikla bekliyorum 🙂

  (0)
 47. Oguzhan

  25 Mart 2015 at 23:32

  Lutfen bana da atar mısınız notları . Cok tesekkurler..

  (0)
 48. serpıl

  26 Mart 2015 at 00:04

  lütfe banada atar mısınız notları şimdiden teşekkür ederim.

  (0)
 49. swd

  26 Mart 2015 at 00:09

  Epey bir emekle hazırlanmışa benziyor detaylıca incelemek isterim.

  (0)
 50. Nil

  26 Mart 2015 at 00:12

  Tesekkurler. Notlari Mail atabilir misiniz?

  (0)
 51. vildan

  26 Mart 2015 at 00:27

  banada gönderebilirmisiniz zahmet olmazsa tabi teşekkürler

  (0)
 52. büşra

  26 Mart 2015 at 00:35

  Tesekkürler Ben de istiyorum.

  (0)
 53. Mami

  26 Mart 2015 at 00:41

  Bence de notlar harika gözüküyor umarım bunun devamı vardır. Bunlar bir kısmıdır diye umuyorum 🙂 emeğinize sağlık şimdiden notlar için teşekkürler. 😉

  (0)
 54. nefise

  26 Mart 2015 at 00:53

  Rica etsem notları bana da gönderebilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim

  (0)
 55. Mustafa Kaynar

  26 Mart 2015 at 00:59

  Çok Güzel Hocam Rica Etsem Banada Yollar mısınız ?

  (0)
 56. john percy

  26 Mart 2015 at 02:10

  +1 banada gonderir misiniz

  (0)
 57. Emrah

  26 Mart 2015 at 02:15

  Bana da atabilir misiniz rica etsem. Teşekkürler

  (0)
 58. kübra demir

  26 Mart 2015 at 02:58

  Notlari bana da yollar misiniz.. Şimdiden teşekkürler ..

  (0)
 59. kübra demir

  26 Mart 2015 at 02:59

  Notlari ben de alabilir miyim

  (0)
 60. mhmt har

  26 Mart 2015 at 03:35

  Notları banada gönderebilirmisiniz

  (0)
 61. bilal

  26 Mart 2015 at 05:04

  Gönder gelsin ;)) emeğinize saglik:)

  (0)
 62. Oguz

  26 Mart 2015 at 05:46

  Yollayıver.

  (0)
 63. zuhal

  26 Mart 2015 at 07:21

  Emeğinize sağlık 🙂

  (0)
 64. Mehmet BOZDOĞAN

  26 Mart 2015 at 07:33

  Güzel çalışma… Rica etsem bana da gönderir misiniz????

  (0)
 65. Mehmet oğuzhan aksoy

  26 Mart 2015 at 07:44

  notları gönderebilirmisiniz

  (0)
 66. akurt

  26 Mart 2015 at 08:02

  Hocam size zahmet notları bana da gönderir misiniz?

  (0)
 67. ayşe

  26 Mart 2015 at 08:25

  bana da lütfen

  (0)
 68. kemal

  26 Mart 2015 at 08:26

  BEnde alabilir miyim

  (0)
 69. kemal

  26 Mart 2015 at 08:33

  BEnde alabilir

  (0)
 70. notlari bn de alabilir miyim

  26 Mart 2015 at 08:38

  Guzel bir calisma tesekkurler hocam

  (0)
 71. saniye

  26 Mart 2015 at 08:53

  Gonderirseniz sevinirim

  (0)
 72. okorkmaz

  26 Mart 2015 at 08:59

  Teşekkür ederim.

  (0)
 73. hatice

  26 Mart 2015 at 09:15

  Bende notlari istiyorum

  (0)
 74. seyma

  26 Mart 2015 at 09:30

  Bende istiyorum tarih notlardan

  (0)
 75. İhsan sönmez

  26 Mart 2015 at 09:33

  Bende istiyorum:)

  (0)
 76. mevlut

  26 Mart 2015 at 09:44

  Tesekkurler

  (0)
 77. halime

  26 Mart 2015 at 09:46

  elinize, emeğinize sağlık

  (0)
 78. IŞIK

  26 Mart 2015 at 10:16

  EMEĞİNİZE SAĞLIK. NOTLARI BENDE ALABİLİR MİYİM?

  (0)
 79. Tayfun

  26 Mart 2015 at 10:51

  zahmet olmzsa bnada atabilirmsnz

  (0)
 80. refika

  26 Mart 2015 at 11:08

  bende istiyorum notlardan teşekkürler 🙂

  (0)
 81. veli

  26 Mart 2015 at 11:11

  Emeğinize sağlık. 😉

  (0)
 82. şeyda sungur

  26 Mart 2015 at 11:30

  bana da gönderirseniz sevinirim 🙂

  (0)
 83. Elif

  26 Mart 2015 at 11:47

  Banada tarih notlarını atabilir misiniz

  (0)
 84. adiyaman

  26 Mart 2015 at 11:56

  Ellerinize saglik

  (0)
 85. burcu kara

  26 Mart 2015 at 12:02

  Emeginiz icin tesekkurler.bana da atabilirmisiniz. Yararli olacagini dusunuyorum

  (0)
 86. caner

  26 Mart 2015 at 12:25

  güzel bir çelışma kpss için iş görür.

  (0)
 87. olcay

  26 Mart 2015 at 12:31

  Bana da yollarsaniz sevinirim. Teşekkürler

  (0)
 88. Müslüm

  26 Mart 2015 at 12:47

  🙂

  (0)
 89. Kasım barış

  26 Mart 2015 at 12:54

  Teşekkürler simdiden

  (0)
 90. demet

  26 Mart 2015 at 13:27

  Banada gonderir misiniz?

  (0)
 91. CELAL KUTAS

  26 Mart 2015 at 13:29

  Banada gönderirseniz çok sevinirim emeğinize sağlık…

  (0)
 92. ahmetcan

  26 Mart 2015 at 13:39

  eline sağlık.bende istiyorum.

  (0)
 93. özlem

  26 Mart 2015 at 13:45

  Teşekkürler ; notlarınızı bekliyorum

  (0)
 94. damla

  26 Mart 2015 at 14:17

  emeğinize sağlık bende alabilirmiyim notları

  (0)
 95. mine

  26 Mart 2015 at 15:15

  ben de alabilir miyim 🙂 tsk

  (0)
 96. emrah

  26 Mart 2015 at 15:50

  Emekleriniz ve çalışmalarınız içn çok teşekkürler şimdiden

  (0)
 97. Mami

  26 Mart 2015 at 16:25

  Mrb notları gönderecektiniz yoğunluktan dolayı unuttunuz sanırım 🙂 beni bu güzel notlardan mağrum bırakmayın her geçen dakika aleyhime işliyor 🙂 şimdiden teleklürler 😉

  (0)
 98. nihat

  26 Mart 2015 at 16:42

  Bende istiyorum lütfen

  (0)
 99. hasan

  26 Mart 2015 at 16:49

  Notlar gayet güzel, gönderirseniz sevinirim .

  (0)
 100. Ayşe

  26 Mart 2015 at 17:04

  Bende alabilirim 🙂

  (0)
 101. ilknur

  26 Mart 2015 at 17:12

  ellerinize sağlık.Ben de rica etsem

  (0)
 102. Ayşegül

  26 Mart 2015 at 17:37

  Çok beğendim bende istiyorum

  (0)
 103. gökhan balcan

  26 Mart 2015 at 17:51

  çok güzel notlar hazırlamışsınız elinize sağlık

  (0)
 104. Fhry

  26 Mart 2015 at 18:14

  Rica etsem bende alabilirmiyim 🙂

  (0)
 105. kenan

  26 Mart 2015 at 18:51

  Bana da gönderebilirmisiniz teşekkürler şimdiden

  (0)
 106. Halime

  26 Mart 2015 at 19:39

  Rica etsem bana da gönderebilir misiniz?

  (0)
 107. adil

  26 Mart 2015 at 20:24

  Bana da yollarmısınız

  (0)
 108. zeynep aydemir

  26 Mart 2015 at 20:51

  Gerçekten emek verilmiş. Teşekkürler…

  (0)
 109. demet

  26 Mart 2015 at 21:38

  Güzel olmus bende alabilirmiyim

  (0)
 110. demet

  26 Mart 2015 at 21:46

  Calismaniz guzel olmuş banada yollarmisiniz

  (0)
 111. arif

  26 Mart 2015 at 22:16

  ilk`ler güzel.paylaşımlar ola.

  (0)
 112. talha

  26 Mart 2015 at 23:07

  güzel olmuş bende istiyorum hocam

  (0)
 113. Zeynep

  26 Mart 2015 at 23:14

  lütfen bana da yollar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim

  (0)
 114. Ayda

  26 Mart 2015 at 23:23

  Emeğinize sağlık mail adresime bende istiyorum,teşekkürler

  (0)
 115. handan

  27 Mart 2015 at 00:02

  ben de istiyorum 🙂

  (0)
 116. muharrem

  27 Mart 2015 at 00:36

  notları alabilir miyim zahmet olucak ama 🙂

  (0)
 117. melid

  27 Mart 2015 at 00:37

  Bende alabilir miyim .teşekkürler şimdiden.

  (0)
 118. sevcan

  27 Mart 2015 at 01:39

  mrb bende notlarınızdan alabilir miyim bende şimdiden teşekkür ederim 🙂

  (0)
 119. dila

  27 Mart 2015 at 03:25

  tüm tarih notlarını bende alabilirmiyim emeğinize sağlık çok teşekkürler

  (0)
 120. buket

  27 Mart 2015 at 12:05

  ellerinize emeğinize sağlık, göndereceğiniz tüm tarih notları için teşekkür ederim

  (0)
 121. ümran

  27 Mart 2015 at 13:16

  ben de istiyorum =)

  (0)
 122. halime

  27 Mart 2015 at 13:19

  bende alabilir miyim, teşekkürler

  (0)
 123. AYSEL

  27 Mart 2015 at 15:47

  bende istiyorum.lütfennn..

  (0)
 124. Ahmet

  27 Mart 2015 at 17:40

  elinize sağlık göndereceğiniz not ne kadar farklı ki? 🙂 teşekkürler.

  (0)
 125. Hakan Yılmaz

  27 Mart 2015 at 22:11

  bende istiyorum. tskler

  (0)
 126. Hakan

  28 Mart 2015 at 01:19

  Bende alabilir miyim. Teşekkürler

  (0)
 127. ssmet

  28 Mart 2015 at 14:41

  Bende alabilirmiyim notlardan

  (0)
 128. Atakhan

  28 Mart 2015 at 16:21

  Emeğinize sağlık..

  (0)
 129. tunahan

  29 Mart 2015 at 12:45

  Kardeşim banada atar mısın?

  (0)
 130. Tuğba

  29 Mart 2015 at 20:15

  Yollar mısınız?

  (0)
 131. aysenur

  31 Mart 2015 at 01:06

  Bende bu notlardan istiyorum

  (0)
 132. yns

  31 Mart 2015 at 20:53

  Ben de alabilir miyim. Not için düşünceye hacet yok. Istemişsem begenmisimdir 🙂

  (0)
 133. AhmetCan

  5 Nisan 2015 at 05:06

  Hocam notlardan bende istiyorum 🙂

  (0)
 134. muhammed çalışkan

  7 Nisan 2015 at 18:15

  bende bu notları ve tarihle ilgili daha fazla not varsa atarsanız iyi olur şimdiden sağolun

  (0)
 135. rukiye süngü

  20 Nisan 2015 at 23:35

  bana da iletirseniz sevinirim şimdiden tşkler 🙂

  (0)
 136. Şöhret

  20 Nisan 2015 at 23:43

  Çok güzel emeginize sağlık ben de notlarinizdan yararlanmak isterim

  (0)
 137. sinan

  20 Nisan 2015 at 23:43

  Mail atarmisiniz

  (0)
 138. arzu

  21 Nisan 2015 at 00:11

  Bana da yollayabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler emeginize saglik..

  (0)
 139. mete

  21 Nisan 2015 at 00:16

  bana da iletirseniz sevinirim şimdiden tşkler

  (0)
 140. Ddd

  21 Nisan 2015 at 00:20

  notlar cok guzel. Yollarmısınız

  (0)
 141. :)

  21 Nisan 2015 at 01:18

  Bende istiyorummmm 🙂

  (0)
 142. :)

  21 Nisan 2015 at 01:20

  Bende istiyorum banada iletırseniz sevinirim 🙂

  (0)
 143. ...

  21 Nisan 2015 at 01:26

  Bana da gönderirseniz sevinirim 🙂

  (0)
 144. Emrullah

  21 Nisan 2015 at 01:51

  Çok iyi…

  (0)
 145. Emrullah

  21 Nisan 2015 at 01:55

  Hatta çok çok iyi.

  (0)
 146. ramazan

  21 Nisan 2015 at 04:25

  Bende alabilirmiyim çok teşekkürler

  (0)
 147. Ramazan akkurt

  21 Nisan 2015 at 04:27

  Bende alabilirmiyim .. teşekkürler

  (0)
 148. gakgo

  21 Nisan 2015 at 08:22

  Tesekkurler hocam

  (0)
 149. emine

  21 Nisan 2015 at 08:33

  Elinize sağlık çok güzel

  (0)
 150. hüseyin

  21 Nisan 2015 at 08:46

  tuwentti@hotmail.com banada yollarmısınız ltfen;?

  (0)
 151. aykut

  21 Nisan 2015 at 09:23

  Güzel olmuş. Bana da gönderirseniz sevinirim.

  (0)
 152. HÜNKAR HAN

  21 Nisan 2015 at 09:31

  TEBRİKLER GÜZEL ÇALIŞMA

  (0)
 153. Şerife

  21 Nisan 2015 at 09:32

  çok güzel bi çalışma olmuş. Bana da notlardan gönderirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler..

  (0)
 154. kübra

  21 Nisan 2015 at 10:37

  Teşekkürler. Atarsanız sevinirim…

  (0)
 155. Ebrar

  21 Nisan 2015 at 13:20

  bende istiyorum teşekkürler her şey gzl olur inş 🙂 🙂

  (0)
 156. Muharrem

  21 Nisan 2015 at 13:51

  Notlar gönderirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler 😉

  (0)
 157. betül

  21 Nisan 2015 at 14:04

  Bende notlardan faydalanmak isterim.

  (0)
 158. m.ali

  21 Nisan 2015 at 14:13

  Çok guzel olmuş yollarsaniz sevinirim

  (0)
 159. onur

  21 Nisan 2015 at 14:45

  Çok Çok Çok Teşekkür Ederim Bekliyorum. 🙂

  (0)
 160. adem

  21 Nisan 2015 at 15:02

  Hocam.bekliyorum güzel olmuş elinize sağlık

  (0)
 161. Erdem AYDIN

  21 Nisan 2015 at 15:12

  Güzel çalışma olmuş elinize sağlık. Bana da atar mısınız.

  (0)
 162. Ersen

  21 Nisan 2015 at 17:03

  Emeğinize sağlık gönderirseniz çok sevinirim tşkler

  (0)
 163. Ümran Karakuş

  21 Nisan 2015 at 17:54

  Allah razı olsun banada atar misiniz

  (0)
 164. ayse

  21 Nisan 2015 at 21:51

  Bnde alabilirmym

  (0)
 165. sahin

  21 Nisan 2015 at 23:35

  Emeginize saglik

  (0)
 166. Nalan

  22 Nisan 2015 at 01:10

  Teşekkür

  (0)
 167. esra

  22 Nisan 2015 at 08:51

  Bende cok begendm banada gonderir misiniz

  (0)
 168. ayşegül

  22 Nisan 2015 at 10:59

  Gönderirseniz sevinirim

  (0)
 169. strange

  22 Nisan 2015 at 11:11

  Çok güzel olmuş.

  (0)
 170. ali

  23 Nisan 2015 at 21:10

  çok güzel elinize sağlık, teşekkürler…

  (0)
 171. Ahmet U.

  29 Nisan 2015 at 18:04

  bende notları alabilir miyimmmm

  (0)
 172. uğur

  23 Mayıs 2015 at 18:25

  emeğinniz esağlık banada atarsanız sevinirim

  (0)
 173. Büsra

  3 Haziran 2015 at 17:59

  Bana da atabilir misiniz? Simdiden tesekkürler

  (0)
 174. Naim

  25 Mart 2015 at 21:28

  Süper. …

  (-1)

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir